ඇලපාත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලීය වෙබ් අඩවිය සැකසීම ඇරඹේ.

ඇලපාත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තුමියගේ උපදෙස් පරිදි 2019.11.21 වන දින ඇලපාත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය තොරතුරු තාක්ෂණික ඒකකයේදී මෙම වෙබ් අඩවිය සැකසීම ආරම්භ විය.

Posted in Latest News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *