ඇලපාත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලීය වෙබ් අඩවිය සැකසීම ඇරඹේ.

ඇලපාත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තුමියගේ උපදෙස් පරිදි 2019.11.21 වන දින ඇලපාත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය තොරතුරු තාක්ෂණික ඒකකයේදී මෙම වෙබ් අඩවිය සැකසීම ආරම්භ විය.

නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන – ඇලපාත අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය

ඇලපාත අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල්වල නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන 2019.11.14 වන දින ඇලපාත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී..