නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන – ඇලපාත අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය

ඇලපාත අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල්වල නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන 2019.11.14 වන දින ඇලපාත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී..