චක්‍රලේඛ - රේඛීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය (අදාල වර්ෂය තෝරන්න.)

චක්‍රලේඛ අංකය මත ක්ලික් කර ලබාගන්න.

චක්‍රලේඛය චක්‍රලේඛlඅංකයl නිකුත්lකළlදිනය
1 රජයේ පාසල්වල සේවයේ නියුතු අනධයයන කාර්යමණ්ඩලයේ රාජකාරී වේලාවන් 2018/29 2018-08-01
2 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත මහජනතාව වෙත සමීප කිරීමේ අරමුණින් පවත්වනු ලබන සමස්ත ලංකා සිංහල සහ දමිල මාධ්‍ය ගද්‍ය රචනා හා විවාද තරගාවලිය පැවැත්වීම සදහා මූලික උපදෙස් 2018/32 2018-07-19
3 වතු පාසල් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සමාගම් යටතේ පාලනය වන රාජ්‍ය වතු වලින් ඉඩම් ලබා ගැනීම 2018/25 2018-07-06
4 ජාතික පාසල් වලට අයත් නිල නිවාස වෙන් කර දීම 2018/22 2018-07-06
5 අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන රාමුව හා වැඩසටහන (2015-2019) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2018/27 2018-06-25
6 රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසලක සිටිය යුතු අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය නිර්ණය කිරීම 2018/17 2018-06-20
7 පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා ගර්භනී සමයට උචිත ඇඳුමක් හඳුන්වා දීම 2018/21(i) 2018-06-04
8 පාසල් වල පළමු ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 2018/24 2018-05-31
9 පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා ගර්භනී සමයට උචිත ඇඳුමක් හඳුන්වා දීම 2018/21 2018-05-23
10 පාසල් පුස්තකාල හා ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථාන සඳහා උපදෙස් සංග්‍රහය සංශෝධනය 2018/11 2018-04-25
11 පාසල් ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධනය 2018/18 2018-04-23
12 2017 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක නව විද්‍යා විෂයය නිර්දේශය හදාරන සිසුන් 2019 වර්ෂයේ සිය ඉදිරියට අ.පො.ස(උ/පෙළ) විභාගයට සූදානම් කිරීම 2018/16 2018-03-29
13 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2018 2018/13 2018-03-14
14 පාසල්,කලාප, පළාත් මා සමස්ත ලංකා මට්ටමේ දෙවන ජාතික භාෂා (සිංහල/දෙමළ) වාර්ෂික තරගාවලිය පැවැත්විම සඳහා වන චක්‍රලේඛය සංශෝධනය 2018/12 2018-03-13
15 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය, පාසල් ,කලාප,පළාත්, සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටමේ වාර්ෂික තරගාවලිය පැවැත්විම සදහා වන චක්‍රලේඛ සංශෝධනය- 2018 2018/09 2018-03-12
16 2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණි දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ 2008/37 චක්‍රෙල්ඛයේ 06 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධ නව සංශෝධනය 2018/03 2018-02-16
17 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය -2018 2018/08 2018-01-30
18 පාසල්,කලාප, පළාත්, සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටමේ සමාජ විද්‍යා තරගාවලිය පැවැත්වීම සඳහා වන චක්‍රලේඛය සංශෝධනය 2018/02 2018-01-19
19 ද්විතියික ශ්‍රේණි (6-11) සඳහා නව විෂයමාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2018/01 2017-12-29
20 සමස්ත ලංකා ගණිත දැණුම මිණුම තරගාවලිය 2017/18 2017-04-28

චක්‍රලේඛ අංකය මත ක්ලික් කර ලබාගන්න.

චක්‍රලේඛය චක්‍රලේඛlඅංකයl නිකුත්lකළlදිනය
1 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සදහා 2017 අය වැය තුළින් යෝජිත දේපළ ණය වරප්‍රසාද ලබා දිම 2017/48 2017-12-29
2 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සදහා 2017 අය වැය තුළින් යෝජිත ආපදා ණය වරප්‍රසාද ලබා දිම 2017/47 2017-12-29
3 'කළණ මිතුරු පොත් සුමිතුරු'- තිරසර කියවීම් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2017/44 2017-11-29
4 දුෂ්කර, අතිදුෂ්කර, හුදකලා පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පාවහන් වෙනුවට තිළිණපත් ලබා දිම 2017/45 2017-11-29
5 පාසල් පුස්තකාල පොත්/ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සදහා වන නිර්ණායක -2017 2017/39 2017-11-27
6 පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා තිළිණපත් ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය 2017/42 2017-11-16
7 පාසල්, පිරිවෙන් හා අනිකුත් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම 2017/21(i) 2017-11-08
8 සමස්ත ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරගය හා ප්‍රදර්ශනය 2017/41 2017-11-06
9 රජයේ අනුමත ආධාර ලබන/නොලබන පෞද්ගලික පාසල් වල අධ්‍යාපනික හා ආයතනික කටයුතු පිළිබද 2005/31 චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කිරීම 2017/40 2017-10-24
10 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාව යටතේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් හා සන්ධාන භාෂා පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කිරීම. 2017/32 2017-10-06
11 තුන්වන ශ්‍රේණියේ සිට 2018 වසරේ සිට නව විෂය මාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2017/38 2017-10-06
12 'සුරක්ෂා ' සිසු රක්ෂණාවරණය 2017/35 2017-09-29
13 13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන - 2017 12,13 ශ්‍රේණි සඳහා වෘත්තීය විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීම 2017/37 2017-09-20
14 ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය- 2017 2017/36 2017-09-19
15 ශ්‍රි ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා රජයේ පිළිගත් වෙනත් තෘතීයික අධ්‍යාපන ආයතනවල දේශීය පාඨමාලාවන් හැදෑරිම සඳහා අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා දීම 2017/31 2017-08-18
16 ඩෙංගු රෝග මර්ධනය පිළිබඳ විශේෂ වැඩසටහන 2017/30 2017-07-21
17 සුභග ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන- 2017 2017/29 2017-07-21
18 ගණිත විෂයය පත්වීම් නොලැබ ගණිත විෂයය ඉගැන්වීමේ යෙදෙන ගුරුවරුන් සඳහා වන ගණිතය ඉගැන්වීම පිළිබඳ උසස් සහතිතපත්‍ර ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව 2017/28 2017-07-17
19 ගණිත විෂයය පත්වීම් නොලැබ ගණිත විෂයය ඉගැන්වීමේ යෙදෙන ගුරුවරුන් සඳහා වන ගණිතය ඉගැන්වීම පිළිබඳ උසස් සහතිතපත්‍ර ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව 2017/28 2017-07-17
20 අධ්‍යාපන ශික්ෂණවේදී ඩිප්ලෝමාධාරී ගුරු භවතුන් සඳහා ආයතන සංග්‍රහයේ ංසස වන පරිච්ඡේචයේ 16 වෙනි වගන්තිය යටතේ රැතියා/අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා වැටුපු රහිත විදේශ නිවාඩු ලබා දීම 2017/24 2017-07-11
21 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ ස්ථාන මාරු පටිපාටිය- 2018 2017/26 2017-06-30
22 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් නිලධරයින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2018 2017/25s 2017-06-23
23 පාසල්, පිරිවෙන් හා අනිකුත් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම. 2017/21 2017-06-21
24 පාසල් පදනම් කරගත් තක්සේරුකරණ වැඩසටහන 2017 වර්ෂයේ හා ඉන් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරිම. 2017/23 2017-06-01
25 පාසල් වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 2017/22 2017-05-30
26 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වනු ලබන වැඩමුළු/පුහුණු සැසි/සම්මන්ත්‍රණ සදහා ගෙවීම් කිරීම 2017/20 2017-05-26
27 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් සඳහා 2017 අයවැය තුළින් යෝජිත අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමයේ වරප්‍රසාද ලබා දීම 19/2017 2017-05-23
28 පාසල් ළමුන් සඳහා ක්‍රියාත්මක වන පෝෂණ වැඩසටහන 2017/10 2017-05-19
29 සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය 2017 2017/18 2017-04-28
30 විදුහල්පතිවරුන් සඳහා විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීම 2017/16 2017-03-14
31 මුදල් රෙගුලාසි 135 යටතේ බලතල පැවරීම- 2017 2017/12 2017-02-28
32 රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරිමට එරෙහිව පාසල් සිසුන් පෙළඹවිම 2017/13 2017-02-27
33 පාසල් හා පිරිවෙන් ආශ්‍රිතව සංවත්සර සමරු මුද්දර නිකුත් කිරීම 2017/17 2017-01-31
34 ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2561 වන වෙසක් සැමරුම් සතිය(2017.05.07 සිට 2017.05.13) 2017/11 2017-01-27
35 ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ නිලධාරීන් සදහා ආයතන සංග්‍රහයේ XII පරිච්ඡේදයේ දිවයිනෙන් බැහැර ගතකරන නිවාඩු ලබා දීම 08/2017 2017-01-26
36 රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශ සඳහා මාර්ග ගත ලෙස (Online) අයදුම්පත් යොමු කිරීම- 2016/2017 අධ්‍යයන වර්ෂය 2017/09 2017-01-25
37 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ විදුහල්පතිවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ගුරුවරුන් අතුරින් වැටුප් වර්ධක ගැලපුම් දීමනාවක් ලබමින් සිටින නිලධාරීන්ගේ වැටුප රා.ප.ච03/2016 අනුව පරිවර්තනය කළ යුතු ආකාරය 2017/07 2017-01-17
38 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2017 2017/04 2017-01-11
39 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟය - 2017 (ඉංග්‍රීසි) 2017/05 2017-01-11
40 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරඟය - 2017 2017/02 2017-01-11
41 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟය-2017 2017/03 2017-01-11
42 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය -2017 2017/01 2017-01-11
43 සමස්ත ලංකා කර්ණාටක සංගීත තරඟය- 2017 (දෙමළ) 2017/06 2017-01-11
44 සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධන චක්‍රලේඛය 2017 34/2016 2016-12-09
45 විදුහල්පති වාර්තා පොත 29/2016 2016-11-11
46 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 17/2016(i) 2016-07-05

චක්‍රලේඛ අංකය මත ක්ලික් කර ලබාගන්න.

චක්‍රලේඛය නි
චක්‍රලේඛlඅංකයl
කුත්lකළlදිනය
1 ගුරු විද්‍යාලයන්හි ගුරු අධ්‍යාපන පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීම 2017/2018 2016/28 2016-12-06
2 පාසැල් වෙනුවෙන් පාසල් නිළඇඳුම ලබා දීම සඳහා වන චක්‍රලේඛය 2016-30 2016-11-03
3 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම 17/2016(ii) 2016-09-26
4 පාසල් භූමියට පිවිසෙන දෙමව්පියන්ගේ ඇඳුම සම්බන්ධව 2016-21 2016-09-22
5 සංවර්ධන ඉලක්ක අරමුණු කරගෙන දිවයිනේ සියලුම පාසල් වල ප්‍රධාන සැලසුම් (Master Plan) සකස් කිරිම (2016-2020) 24/2016 2016-09-06
6 පාසල් වාර සටහන 2017 2016-23 2016-08-05
7 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ ස්ථානමාරු පටිපාටිය - 2017 2016/22 2016-07-15
8 අ.පො.ස(උ.පෙළ) තාක්ෂණවේදය විෂයධාරාව ආරම්භ කිරීම 20/2016 2016-07-08
9 ගුරු වාර්තා පොත 19/2016 2016-06-10
10 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 17/2016 2016-05-16
11 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විෂයය සංයෝජන හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වූ විෂය සංයෝජන 2016/13 2016-04-26
12 පාසල් දරුවන් සඳහා චිත්‍රපට දර්ශන නිර්දේශ කිරීම 2016/11 2016-04-07
13 පාසල් දරුවන් සඳහා නාට්‍ය දර්ශන සහ ඒ ආශ්‍රිත වෙනත් වැඩසටහන් පැවැත්වීම විධිමත් කිරීම, ප්‍රමිතිගත කිරිම හා නියාමනය කිරීම. 2016/10 2016-04-07
14 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟාවලිය- 2016 09/2016 2016-04-06
15 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ ටවර්හෝල් රඟහල පදනම ඒකාබද්ධව පවත්වනු ලබන සමස්ත ලංකා නාට්‍ය තරඟය- 2016 (සිංහල මාධ්‍ය) 08/2016 2016-03-29
16 'ජාතික මට්ටමේ පාසල් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශූරයෝ' තරගාවලිය - උපදෙස් සංග්‍රහය 2016 2016 2016-03-01
17 ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තු වැඩසටහන 04/2016 2016-01-22
18 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය - 2016 02/2016 2016-01-08
19 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2016 03/2016 2016-01-08
20 පාසලක සිටිය යුතු අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය නිර්ණය කිරීම 01/2016 2016-01-07
21 ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් භාවිතය නිසා සිදුවී ඇති වක්‍ර සෞඛ්‍ය, පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම අවම කරගැනීම සඳහා යෝජිත වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීම 05/2016 2016-01-01

චක්‍රලේඛ අංකය මත ක්ලික් කර ලබාගන්න.

චක්‍රලේඛය චක්‍රලේඛlඅංකයl නිකුත්lකළlදිනය
1 පාසල් තුළ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාම 35/2015 2015-12-31
2 ප්‍රබුද්ධ පාඨක සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා නාම යෝජනා කැඳවීම - 2016 - "කියවන්න පොත් දෙන්න - පියඹන්න තටු දෙන්න" 33/2015 2015-12-29
3 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 34/2015 2015-12-29
4 අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන රාමුව හා වැඩසටහන (2015-2016) - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 32/2015 2015-12-22
5 මිලා - දුන් - නබි (මුහම්මද් නබි නායකතුමාගේ උපන්දිනය) සැමරීම - 2016 31/2015 2015-12-11
6 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගය හා ප්‍රදර්ශනය-2016 28/2015 2015-11-27
7 පාසල් සිසුන් සඳහා පාසල් නිල ඇඳුම් වෙනුවෙන් තිළිණපත් ලබා දීම 26/2015 2015-11-26
8 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරගය - 2016 27/2015 2015-11-20
9 පාසල් වාරසටහන - 2016 2015/22 2015-09-17
10 භාෂා ප්‍රවර්ධන කව පිහිටුවීම 2015/01 2015-08-14
11 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ (ජාතික පාසල්) ස්ථාන මාරු පටිපාටිය - 2016 18/2015 2015-06-09
12 පාසලක සිටිය යුතු අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය නිර්ණය කිරීම 12/2015 2015-03-26
13 පාසලක සිටිය යුතු අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය නිර්ණය කිරීම 2015/12 2015-03-26
14 සංස්කෘතික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ටවර් හෝල් රඟහල පදනම ඒකාබද්ධව මෙහෙයවනු ලබන සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය තරගය - 2015 14/2015 2015-03-23
15 පාසල්වල අවිධිමත් ලෙස මුදල් අයකිරීම තහනම් කිරීම 05/2015 2015-01-29
16 ප්‍රබුද්ධ පාඨක සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම - 2015 "කියවන්න පොත් දෙන්න - පියඹන්න තටු දෙන්න" 46/2014 2014-12-31
17 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟය -2015 2014/42 2014-11-17

චක්‍රලේඛ අංකය මත ක්ලික් කර ලබාගන්න.

චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛlඅංකයl නිකුත්lකළlදිනය
1 ජාතික පාසල්වල (ද්විතියික පාසල් 1000 විශේෂ වැඩසටහනට ඇතුළත් නොවන) ප්‍රාථමික අංශයේ සිසුන්ගේ ඉගෙනුම් නිපුණතා ඉහළ නැංවීමට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන අංශවල භෞතික අවශ්‍යතා සංවර්ධනය කිරීමේ කඩිනම් වැඩසටහන සඳහා මූල්‍ය ප්‍රදාන ලබාදීම - 2014/2015 45/2014 2014-12-08
2 ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම 35/2014(i) 2014-12-05
3 සමස්ත ලංකා පාසල් නැටුම් තරගය - 2015 40/2014 2014-11-19
4 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරඟය -2015 41/2014 2014-11-17
5 අනියම් කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය (අනධ්‍යයන) සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීම 25/2014 2014-11-12
6 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය හා ප්‍රදර්ශනය - 2015 38/2014 2014-11-12
7 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2015 39/2014 2014-11-12
8 ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම 35/2014 2014-11-10
9 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 33/2014 2014-10-29
10 පාසල් වාර සටහන - 2015 27/2014 2014-08-22
11 ජාතික පාසල් සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 3 වන පන්තියේ නිලධාරීන් පත් කිරීම 24/2014 2014-08-06
12 අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගයේ ගණිතය විෂයය අසමත්වීම හේතුවෙන් දරුවන් පාසල් පද්ධතියෙන් ඉවත්වයාම වැලැක්වීම 26/2014 2014-07-28
13 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ (ජාතික පාසල්) ස්ථානමාරු පටිපාටිය - 2014 19/2014 2014-06-18
14 ද්විතියික විෂයමාලා ප්‍රතිසංස්කරණය - 2015 සිට 16/2014 2014-05-16
15 පළාත් සහ කලාප තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන ශක්තිමත් කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම 15/2014 2014-04-30
16 කෘෂි විද්‍යාව දැනුම මිනුම තරගය - 2014 12/2014 2014-04-29
17 ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා රජය පිළිගත් වෙනත් තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතනවල දේශීය පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා දීම 04/2014 2014-04-04
18 සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත තරගාවලිය 11/2014 2014-04-04
19 ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2558 වෙසක් සතිය වැඩසටහන 'තෙමඟුල සමරමු - පිළිවෙත් සපුරමු' 13/2014 2014-04-02
20 සංශෝධිත විෂය නිර්දේශය - අ.පො.ස. (උ/පෙළ) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 06/2014 2014-03-19
21 පාසල් පාදක ගුණාත්මක, ප්‍රමාණාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම්කරණය හා ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ චක්‍රලේඛය හා මාර්ගෝපදේශ අත්පොත 2013/07i 2014-02-18
22 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයට බඳවාගත් නිලධාරීන්ගේ වැටුප සකස් කිරීම 03/2014 2014-02-12
23 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය - 2014 02/2014 2014-01-22

චක්‍රලේඛ අංකය මත ක්ලික් කර ලබාගන්න.

චක්‍රලේඛය චක්‍රලේඛlඅංකයl නිකුත්lකළlදිනය
1 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 23/2013(ii) 2015-06-30
2 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම 23/2013(i) 2014-06-18
3 පාසල් පාදක ගුණාත්මක, ප්‍රමාණාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම්කරණය හා ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ චක්‍රලේඛය සහ මාර්ගෝපදේශ අත්පොත 07/2013 2013-11-28
4 පාසල් වාර සටහන - 2014 29/2013 2013-10-03
5 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම (2013/4 චක්‍රලේඛයේ සංශෝධන) 27/2013 2013-06-28
6 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම (තාක්ෂණික විෂය ධාරාව) 25/2013 2013-06-11
7 ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා රජය පිළිගත් වෙනත් තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතනවල දේශීය පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා අධ්‍යයන නිවාඩු ලබාදීම 26/2013 2013-06-07
8 අ.පො.ස. උසස් පෙළ සංශෝධිත විෂය නිර්දේශ අනුව 2013 වර්ෂයේ සිට රසායන විද්‍යාව හා ජීව විද්‍යාව විෂයයන් ඇගයීම 2013/24 2013-05-29
9 පාසල්වල පළමු වන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම (2014 - 1 වන ශ්‍රේණියට) 23/2013 2013-05-23
10 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයීය නිලධාරීන්ගේ කාර්යාල වේලාවන් 20/2013 2013-05-23
11 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින පාසල් හා ආයතන සඳහා ඉඩම් අත්කර ගැනීම 18/2013 2013-05-21
12 වාර්ෂික ජාතික ගණිත තරගාවලිය 22/2013 2013-05-21
13 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) පන්තිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 2013/04 2013-04-29
14 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006 අනුව ගැලපුම් දීමනාව ගෙවීම 2013/14 2013-04-23
15 පාසල් සංවර්ධන සමිති, ආදි ශිෂ්‍ය සංගම්, පරිත්‍යාගශීලීන් හෝ දෙමාපිය මූල්‍යාධාර සපයා ජාතික පාසල්වල කරනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම 01/2013 2013-04-19
16 ගුරු හා විදුහල්පති ඇගයීම - 2013 චක්‍රලේඛ උපදෙස් ලිපිය 2013 2013-04-11
17 මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට අනුව අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ දැනුම කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගනු වස් ප්‍රාථමික පාසල් පන්දහසක් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහ 13/2013 2013-03-27
18 ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම 2013/03 2013-03-27
19 පාසල්වල විවිධ අවස්ථාවලදී මුදල් එකතු කිරීම 2013/11 2013-03-13
20 ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2557 වෙසක් සතිය වැඩසටහන 05/2013 2013-01-10
21 පාසල් ළමුන් සඳහා ක්‍රියාත්මකවන පෝෂණ වැඩසටහන -2013 (ඉංග්‍රීසි) 2013/01 2013-01-02
22 ගුරු අධ්‍යාපන ආයතනවල අභ්‍යන්තර ඇගයීම් කටයුතු සිදුකිරීම 04/2013 2012-12-31

චක්‍රලේඛ අංකය මත ක්ලික් කර ලබාගන්න.

චක්‍රලේඛය චක්‍රලේඛlඅංකයl නිකුත්lකළlදිනය
1 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන හා මුද්‍රා නාට්‍ය තරඟයය -2013 2012/31 2012-12-19
2 2013 සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂා දින තරගාවලිය - 2009/05 චක්‍රලේඛය සංශෝධනය (දෙමළ) 2009/05 2012-12-01
3 රජයේ පාසල් සඳහා විද්‍යා උපකරණ හා රසායන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම හා බෙදාහැරීම 40/2012 2012-10-12
4 ගුරුවරුන්ගේ සදාචාරාත්මක හැසිරීම පිළිබඳව ආචාර ධර්ම පද්ධතිය හා පොදු නීති මාලාව 2012/37 2012-10-05
5 දිවයිනේ ජාතික පාසලක ගොඩනැගිල්ලක් කඩා ඉවත්කිරීමට සිදු වන අවස්ථාවේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පිළිවෙළ 01/2012 2012-09-19
6 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය හා ප්‍රදර්ශනය -2013 2012/29 2012-09-14
7 රාජ්‍ය පාසල් නාට්‍ය උළෙල - 2013 2012/33 2012-09-14
8 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල තරඟය -2013 2012/32 2012-09-14
9 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරඟය -2013 2012/30 2012-09-14
10 සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මකවන පරිගණක මධ්‍යස්ථාන ප්‍රශස්ත මට්ටමින් භාවිතය 2012/24 2012-08-27
11 පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන භාවිතය 2012/25 2012-08-10
12 ප්‍රාථමික පාසල් සංවර්ධන මාසයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 2012/23 2012-07-31
13 ගුරු හා විදුහල්පති ඇගයීම - සංශෝධනය 2011/23amm 2012-06-01
14 පාසල්වල පළමු වන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම 2012/19 2012-05-29
15 ප්‍රාථමික පාසල් 5000 ක් පෝෂණය සඳහා වූ ද්විතියික පාසල් 1000 ක ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ජාතික වැඩ සටහනට අයත් ද්විතියික පාසල් 1000 ක් සහ උතුරු පළාතේ ද්විතියික පා 2012/15 2012-05-18
16 බාහිර පාර්ශවයන් විසින් පාසල් දරුවන් සඳහා නාට්‍ය සහ චිත්‍රපට දර්ශන හෝ වැඩසටහන් පැවැත්වීම ප්‍රමිතිගත කිරීම 2012/16 2012-05-17
17 රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා මිහින් ලංකා ගුවන් සේවය විසින් හඳුන්වා දී ඇති සහන ගෙවීම් පදනම මත ගුවන් ටිකට්පත් නිකුත් කිරීම 26/2011(i) 2012-05-16
18 ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන විෂය නිර්දේශ නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම 2012/13 2012-05-08
19 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගිත හා නර්තන තරගය 2012 2012/10 2012-03-12
20 රාජ්‍ය පාසල් නාට්‍ය උළෙල - 2012 2012/04 2012-01-09
21 2012 දෙමළ භාෂා දින තරග චක්‍රලේඛය 2009/05 2012-01-02
22 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය - 2012 2012/02 2012-01-01
23 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2012 2012/01 2012-01-01

චක්‍රලේඛ - සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය