ඇලපාත අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ සියළුම පාසල් සඳහා වෙබ් අඩවි සැකසීමට පියවර

ඇලපාත කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයීය වෙබ් අඩවිය හා එක්ව එම කොට්ඨාසයේ සියළුම පාසල් සඳහා වෙබ් අඩවි සැකසීමට පියවර ගෙන තිබේ. මේ සඳහා වන විශේෂ වැඩසටහනක් 2019.11.21 වන දින ඇලපාත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ දී පැවැත්වේ.