ඇලපාත අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල්. (පාසල් මාධ්‍යය තෝරන්න)

සිංහල මාධ්‍ය පාසල්
 1. ර/ඇලපාත මහා විද්‍යාලය                                 >>>>>

 2. ර/ශ්‍රී රත්නෝදය මහා විද්‍යාලය                         >>>>>

 3. ර/පලාවෙල ශ්‍රී රත්නාකර මහා විද්‍යාලය             >>>>>

 4. ර/දිමියාව මහා විද්‍යාලය                                 >>>>>

 5. ර/කරන්ගොඩ මහා විද්‍යාලය                          >>>>>

 6. ර/නිරිඇල්ල පුඤ්ඤානන්ද විද්‍යාලය               >>>>>

 7. ර/වතුපිටිය විද්‍යාලය උඩකරවිට                     >>>>>

 8. ර/කෙහෙල්ඕවිටිගම විද්‍යාලය                        >>>>>

 9. ර/ගඟුල්විටිය විද්‍යාලය                                  >>>>>

 10. ර/ලෝකදෙණිය විද්‍යාලය                             >>>>>

 11. ර/හල්දොළ විද්‍යාලය                                    >>>>>

 12. ර/දඹුලුවන විද්‍යාලය                                     >>>>>

 13. ර/කෝට්ටෙගොඩ විද්‍යාලය                          >>>>>

 14. ර/වේරගම සුනන්ද විද්‍යාලය                          >>>>>

 15. ර/ඇලපාත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය                        >>>>>

 16. ර/පලාවෙල රත්නාකර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය        >>>>>

 1. ර/මිල්ලවිටිය දෙමළ විද්‍යාලය                             >>>>>

 2. ර/පරකැටිය දෙමළ විද්‍යාලය                               >>>>>

 3. ර/නිරිඇල්ල දෙමළ විද්‍යාලය                              >>>>>

 4. ර/පලාවෙල දෙමළ විද්‍යාලය                               >>>>>

 5. ර/රඹුක්කන්ද දෙමළ විද්‍යාලය                            >>>>>